Bij een coöperatie is samenwerken en samenbeslissen een belangrijk uitgangspunt. Dat krijgt vorm in de besluitvorming in de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur draagt de volgende agendapunten aan.

Agenda ALV

1. Welkom en presentatie: Wat betekent een energiecoöperatie voor de lokale omgeving?

2. Benoeming bestuursleden :

  • Marijke Hopman, voorzitter
  • Marcel Dorenbos, penningmeester
  • Ron Hopman, secretaris
  • Gerard Timmer, lid

toelichting: In de statuten is het oprichtingsbestuur vermeld: Cor Berkhout, Ron Hopman en Marcel Dorenbos.
Cor Berkhout heeft zich inmiddels teruggetrokken als bestuurslid. De genoemde bestuursleden zijn via de statuten eigenlijk al benoemd, maar het kan natuurlijk geen kwaad als we ze vandaag officieel in de alg.ledenvergadering nog eens benoemen.

3. Goedkeuren begroting 2022 , inclusief vaststellen ledenbijdrage

4. Benoemen kascontrolecommissie ( indien mogelijk)

5. Vaststellen huishoudelijk reglement

6. Oprichting Energiek IJmond. Toelichting volgt op de vergadering.
Meer informatie vind je op www.Energiek IJmond.nl

7. Brainstorm over de plannen voor de komende jaren

VERGADERSTUKKEN KUNNEN HIER WORDEN INGEZIEN.

Begroting 2022

Begroting wordt nog toegevoegd.