Locatie: Studio O , Romerkerkweg 10 Beverwijk

Inloop vanaf 19.15 .

Bij een coƶperatie is samenwerken en samenbeslissen een belangrijk uitgangspunt. Dat krijgt vorm in de besluitvorming in de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur draagt de volgende agendapunten aan.

Agenda Algemene Ledenvergadering 30 juni 2022

Locatie: Studio O , Romerkerkweg 10 1942 EZ Beverwijk
(vanaf 19.15 inloop)

Tijd: 19.30 – 21.30


 1. Inloop en koffie
 2. Welkom
 3. Huishoudelijke zaken

  BEKIJK HIER DE BIJLAGES BIJ DE AGENDAPUNTEN
  • Vaststellen Verslag ALV – dec 2021

  • Goedkeuren verslag kascommissie en Goedkeuren Jaarrekening 2021

  • Jaarverslag 2021 van het bestuur

  • Vaststellen bestuursreglement en rooster van aan/aftreden

  • Bestuurswisseling: Marcel Dorenbos neemt afscheid als penningmeester en als bestuurslid.
   Het bestuur draagt Frans Zegwaart als zijn opvolger voor. Korte kennismaking met Frans.
   Benoeming: Frans Zegwaart als nieuwe penningmeester.
   Herbenoeming: Ron Hopman voor tweede periode van 2 jaar.

  • overige zaken die ter tafel zijn gekomen

 4. 20.30 koffie/thee -pauze

 5. Thema Collectieve zonne-energie voor iedereen

  20.45 – 21.30 Presentatie en gesprek over het thema Zon op Beverwijk, een presentatie van de werkgroep, die uitzoekt hoe we op Beverwijkse daken collectief zonne-energie kunnen opwekken,
  door Marcel Rozing en Kees Vroonhof

Toelichting:

EcoBeverwijk ambieert schone energie voor iedereen! 

Vanaf het eerste project voor EcoBeverwijk willen we de focus leggen op opwekken van duurzame energie voor alle burgers van Beverwijk; dit zijn huiseigenaren en huurders.

Draagkrachtigen, die de luxe hebben financieel rendement na te streven en minder-draagkrachtigen die amper de energie rekening kunnen betalen.
Met de projecten willen we ook bijdragen aan het bestrijden van energiearmoede in Beverwijk.  

We gaan in gesprek over deze doelstellingen en delen met jullie een plan van aanpak hoe we dit voor elkaar willen krijgen.

21.30 Nazit met een drankje ter afsluiting ( tot uiterlijk 22.00)

BEKIJK HIER DE BIJLAGES BIJ DE VERGADERING